Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381

Notice: compact(): Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 381
APM ® outsourcing IT aktywacją nowych reguł bezpieczeństwa - Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa

Polskie Forum Bezpieczeństwa

Wiedza, Niezależność

17 października 2014

APM ® outsourcing IT aktywacją nowych reguł bezpieczeństwa

Wśród współczesnych zagrożeń wiele ma wymiar pozapaństwowy. Stanowią one wyzwania w zakresie definiowania działań. Tylko wysoka świadomość występowania zagrożeń wokół nas może pozwolić społeczeństwu na określenie wymiaru reakcji. Wzmożona walka o wpływy podejmowana przez ugrupowania radykalne, nabranie dynamiki przez ruchy separatystyczne na naszym kontynencie, chaos w Syrii i Iraku, generalne załamanie architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie z jednej strony, a konieczność niesienia pomocy humanitarnej z drugiej, wymuszają potrzebę zastosowania intuicyjnych, zaawansowanych technologicznie narzędzi w zakresie outsourcingu usług IT. Czy ludzki dramat musi się dopełnić aby ustalić i zrozumieć czego zaniechano lub zaniedbano, aby nauczyć się należytych metod działania i stosowania innowacyjnych technologii? Czy tylko wyświechtany slogan „wyciągnęliśmy wnioski” będzie determinantą zapewnienia bezpieczeństwa? Ile trzeba takich „wniosków” oraz strat, aby się porozumieć w nadrzędnej kwestii związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa? W dobie technologicznej rewolucji IT należy zwrócić uwagę na możliwość kreowania analizy informacji jawnej i ogólnie dostępnej, której zastosowania za pośrednictwem mobilnych stacji może wydatnie skrócić czas decyzji i reakcji na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Zarządzanie bezpieczeństwem w ośrodkach zurbanizowanych (węzłach przemysłowych, komunikacyjnych, aglomeracjach, ośrodkach turystycznych) musi istnieć. Jest to najważniejsze kryterium strategii kierowania i odnosi się do wszystkich struktur. Ograniczenie przesłanek wystąpienia zagrożeń poprzez umiejętne stosowanie metod i technologii w życiu codziennym jest powinnością każdej społeczności. Z tego względu wdrożenie cyfrowej aplikacji mobilnej może mieć kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji. Należy przypomnieć, że usprawnienia w sterowaniu codziennymi pracami biurowymi, na przykład zarządzanie wydrukami za pomocą smartfonów i tabletów, zrewolucjonizowały postrzeganie takiego systemu jak „biuro”. Dzięki innowacyjnym projektom wielu światowych firm nasze urządzenia stały się szybsze i bardziej zaawansowane. Powiązane z wieloma innymi urządzeniami takie sprzęty, jak na przykład lodówka, domowy termostat czy telewizor, nikogo już nie dziwią. Należy zatem przypuszczać, że po usprawnieniu taktowania zegara tablety i smartfony będą posiadać rozszerzone możliwości koncepcyjne, to znaczy będą jeszcze szybciej żądać dostępu do dedykowanych baz danych, tworząc – na przykład – profile geolokacyjne. Zastosowanie aplikacji, która po pobraniu usprawni zarządzanie projektem z zakresu bezpieczeństwa, mimo występujących często fluktuacji, czyli przerw w połączeniu z siecią, może po wcześniejszym wgraniu kopii mapy lub innej informacji zapobiec nagłym problemom, takim jak choćby zagubienie się w nieznanym terenie. Produkt APM ® (Application Programm Mobile), roboczo zwany Mobilną Aplikacją Informacyjnego Wsparcia Działań dedykowany jest – przykładowym - następującym grupom odbiorców:

  • pracownikom misji naukowych, badawczych, eksploracyjnych w rejonach podwyższonego ryzyka,
  • dziennikarzom i korespondentom wojennym,
  • woluntariuszom organizacji pomocowych działających w rejonach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, działań zbrojnych,
  • liderom zespołów planujących trasy konwojów humanitarnych,
  • animatorom usług turystycznych, organizatorom wycieczek.

Usługa za pośrednictwem APM ® umożliwiałaby kompleksowe zarządzanie informacją i jej właściwe analizowanie w czasie rzeczywistym. Wymienione wyżej – przykładowe – grupy docelowe wielokrotnie w swoich materiałach wskazywały, że w toku zrealizowanych misji i działań zapewnienie bezpieczeństwa było wielce dyskusyjne, gdyż nie spełniało założonych kryteriów. Czym jest samo pojęcie Aplikacji? Aplikacja to program umożliwiający użytkownikowi, za pośrednictwem dowolnej stacji peryferyjnej, na przykład samrtfonu czy tableta, wykonanie konkretnej pracy. Narzędzie to staje się niezbędnym elementem systemu uzupełniającego wiedzę i doświadczenie. Wśród wielu branż potencjalnych użytkowników wyodrębnić można trzy kluczowe moduły zastosowań:

  • ochrona misji (Protection Missions),
  • bezpieczeństwo podróży (Security Travel),
  • bezpieczeństwo biura (Safety Office.

Uzyskiwanie niezbędnych danych pogodowych, struktury obszaru działania, aktualizacja informacji o drogach okresowych, punktach ewakuacyjnych, dyslokacji misji ratunkowych, obszarach działania grup ekstremistycznych, definiowanie obszarów zagrożonych pandemiami – metodą komunikacji werbalnej – to potencjalne obszary zastosowania proponowanego produktu. Katalogi i ich rozszerzenia dla wyżej wymienionych grup docelowych można zbudować modyfikując istniejące już na platformach cyfrowych modele matematyczne. Pozostaje zatem tylko realizacja nakreślonej wizji. Inwestowanie w bezpieczeństwo, choć stanowi ono „towar deficytowy” nie musi być passe! Innowacyjność to sposób na sukces, kreowanie bezpieczeństwa jest kluczem do właściwie rozumianego sukcesu. Mając nadzieję na zainteresowanie rynku ideą APM ® liczymy na współpracę w określeniu profilu i katalogu usług cząstkowych umożliwiających wypracowanie kompletnej metodologii działań umożliwiających racjonalne zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie.